สารบัญระบบ SAR
ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร และข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
  บทสรุปของผู้บริหาร  
  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 
  สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม  
ส่วนที่ 3 สรุปผล การพัฒนา  
  สรุปผล การพัฒนา  
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
  มาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา  
  มติให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
  ผลการประเมินภายนอกรอบ สาม  
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 

 

www.000webhost.com